Operat szacunkowyWycena - opinia o wartości

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości wykonywaną na piśmie. Operaty szacunkowe sporządzane są najczęściej dla banków przy kredytowaniu zakupu nieruchomości, w przypadku sporów sądowych, ustalaniu ceny sprzedaży, czy ustalaniu opłat związanych z nieruchomościami np. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłacie adiacenckiej, wywłaszczeniach.

Operaty szacunkowe mogą być wykonywane jedynie przez rzeczoznawców majątkowych - ekspertów rynku nieruchomości, posiadających uprawnienia państwowe w zakresie wyceny nieruchomości. Sposób wyceny nieruchomości uregulowany jest w przepisach prawa, jak również standardach zawodowych wypracowanych przez samych rzeczoznawców majątkowych.  Operat szacunkowy może być wykorzystywany przez 12 miesięcy, pod warunkiem, że nie nastąpiły istotne zmiany czynników wpływających na wartość nieruchomości. 

  

Opinia o wartości

Opinia o wartości w odróżnieniu od operatu szacunkowego nie ma aż tak sformalizowanego charakteru. Pełni raczej funkcje doradcze np. przy ustalaniu ceny sprzedaży nieruchomości. Może mieć zastosowanie jako wycena nieruchomości, typowych jak mieszkania, domy, które często są przedmiotem obrotu na danym rynku. Zaletą opinii o wartości w porównaniu z operatem szacunkowym jest krótszy czas jej przygotowania i niższe koszty. Należy jednak pamiętać, że przy sporządzaniu opinii o wartości jej autor zazwyczaj nie ma okazji zbadać nieruchomości dogłębnie, poznać jej zalet lub też ograniczeń i w związku z tym oszacowana w ten sposób wartość jest zdecydowanie mniej dokładna niż przy wykonanym operacie szacunkowym.

 

Analizy rynku

Zakres zamawianej analizy rynku jest zawsze ustalany indywidualnie z Klientem, nie ma tu standardowego wzoru, czy elementów, które ma ona zawierać. Typów analiz może być tyle ile pytań klientów, na które poszukują odpowiedzi przed zaangażowaniem się w przedsięwzięcie na rynku nieruchomości. Najczęściej pojawiającymi się komponentami analizy są: badanie trendu zmian cen, liczby transakcji w danym segmencie, analiza SWOT ocenianej nieruchomości, analiza konkurencji, analiza wrażliwości i scenariuszy. Analiza rynku może mieć również formę operatu szacunkowego określającego wartość indywidualną nieruchomości - czyli wartość przy założeniu parametrów zakładanych przez Klienta.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Kupując dom czy mieszkanie nabywcy coraz częściej pytają o koszty utrzymania takiej nieruchomości. Ich składnikami są wydatki związane z ogrzewaniem, ciepłą wodą, ewentualnie wentylacją i klimatyzacją. Na koszty te wpływa konstrukcja budynku, izolacja, jakość materiałów, czy zainstalowane urządzenia służące oszczędzaniu energii. Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który poza promowaniem budownictwa efektywnego energetycznie pełni rolę w obrocie administracyjno- prawnym i wymagana jest zgodnie z ustawą Prawo budowlane w przypadku:

  • zakończenia budowy (jako jeden z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku)
  • sprzedaży nieruchomości
  • wynajmowania nieruchomości

Świadectwo charakterystyki energetycznej (inaczej: świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową; certyfikat energetyczny, paszport energetyczny) ważne jest przez 10 lat.

energia