Operat szacunkowy to dokument przygotowywany przez rzeczoznawcę majątkowego, który ma za cel przedstawienie wartości nieruchomości. Jest to dokument sporządzany w formie pisemnej, który może być wykorzystywany dla celu, w którym go wykonano w okresie 12 miesięcy, pod warunkiem, że nie nastąpiły istotne zmiany czynników wpływających na wartość nieruchomości.

Operat obejmuje przede wszystkim informacje niezbędne przy przeprowadzaniu wyceny nieruchomości, w tym opis nieruchomości pod względem fizycznym, prawnym czy funkcjonalnym a także wskazanie odpowiednich podstaw prawnych,  uwarunkowań przeprowadzonych przez rzeczoznawcę czynności, wybranych przez niego rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.

W dokumencie zawiera się między innymi informacje dotyczące:

  • zakresu wyceny
  • celu wyceny
  • określenia istatonych dat- daty, na którą sporządzono wycenę, sporządzenia operatu szacunkowego, dokonanych oględzin nieruchomości, daty, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny
  • podstawy sporządzenia wyceny nieruchomości
  • prezentacji  nieruchomości
  • przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź innych dokumentach
  • rodzaju wybranego podejścia, metody i techniki szacowania wartości nieruchomości
  • analiza i charakterystyka danego rynku nieruchomości (na przykład w Łodzi)
  • prezentacji obliczeń i wyniku wyceny nieruchomości wraz z uzasadnieniem

Wycena nieruchomości i operat szacunkowy mogą być wykonywane w szczególności przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami- w celu określenia ceny sprzedaży lub dla zabezpieczenia wierzytelności banku a także dla celów podatkowych (np. przy spadkach bądź darowiznach), przy ustalaniu opłaty adiacenckiej czy planistycznej. Wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego jest konieczna przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste a także w przypadku zmian wysokości opłat rocznych z tego tytułu. Opinia rzeczoznawcy majątkowego konieczna jest także w sytuacjach spornych np. przy wywłaszczeniach czy sporach sądowych.

W mieście Łódź operat szacunkowy sporządzany jest przez moją firmę  zarówno dla klientów indywidualnych, jak również dla klientów biznesowych i instytucjonalnych.