Wycena nieruchomości ma na celu wskazanie wartości przedmiotu operatu szacunkowego. Rzeczonzawca majątkowy może określać wiele rodzajów wartości (np. odtworzeniową, katastralną, bankowo- hipoteczną, godziwą, indywidualną, dla wymuszonej sprzedaży). Najczęściej w operacie szacunkowych dokonuje się jednak określenia wartości rynkowej nieruchomości, czyli zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami najbardziej prawdopodobnej ceny, możliwej do uzyskania na rynku, określonej z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:

  • Strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy
  • Upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy

Wycena może być wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego – osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia państwowe i szeroką wiedzę w zakresie lokalnego rynku nieruchomości, na przykład w Łodzi.

Wyceny nieruchomości przeprowadza się między innymi przy:

  • ustalaniu ceny sprzedaży lub kupna nieruchomości
  • kredytowaniu zakupu nieruchomości
  • na potrzeby sporów sądowych
  • ustalaniu opłat związanych z użytkowaniem wieczystym gruntu
  • opłacie adiacenckiej i planistynych
  • wywłaszczeniach

Sposób wyceny nieruchomości przeprowadzanej przez rzeczoznawcę majątkowego jest określony w przepisach prawa, a także w standardach zawodowych wypracowanych przez rzeczoznawców majątkowych.

Rzeczoznawca może wykonać wycenę na podstawie różnych metod. Stosuje się przede wszystkim podejście porównawcze, gdy istnieje rynek nieruchomości podobnych. Również rzeczoznawca może wykorzystać metodę dochodową, gdy nieruchomość generuje albo też może generować dochód, metodę kosztową, która wskazuje sumę kosztów zakupu gruntu i kosztów wytworzenia wchodzących w skład jego części składowych obniżoną o wartość zużycia. Ponadto wykorzystuje się podejście mieszane z powyższych metod.

Wycena nieruchomości może być sporządzona w formie operatu szacunkowego. Ważność operatu szacunkowego wynosi 12 miesięcy, pod warunkiem, że nie nastąpiły istotne zmiany czynników wpływających na wartość nieruchomości.

Jeżeli interesuje Państwa wycena nieruchomości w Łodzi, zapraszam do skorzystania z moich usług w biurze OPERAT.